Carta de les Nacions Unides de 1.960
Carta de les Nacions Unides de 1.960

1. La subjecció de pobles a una subjugació, dominació i explotació estrangeres constitueix una denegació dels drets humans fonamentals, és contrària a la Carta de les Nacions Unides i compromet la causa de la pau i de la cooperació mundials.

2. Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació; en virtut d'aquest dret, determinen lliurement la seva condició política i persegueixen lliurement el seu desenvolupament econòmic, social i cultural.

3. La falta de preparació en l'ordre polític, econòmic, social o educatiu no haurà de servir mai de pretext per retardar la independència.

4. A fi que els pobles depenents puguin exercir pacífica i lliurement el seu dret a la independència completa, haurà de cessar tota acció armada o tota mesura repressiva de qualsevol índole dirigida contra ells, i haurà de respectar-se la integritat del seu territori nacional.

5. Als territoris en fideïcomís i no autònoms i en tots els altres territoris que no han aconseguit encara la seva independència hauran de prendre's immediatament mesurades per traspassar tots els poders als pobles d'aquests territoris, sense condicions ni reserves, de conformitat amb la seva voluntat i els seus desitjos lliurement expressats, i sense distinció de raça, credo, ni color, per permetre'ls gaudir d'una llibertat i una independència absolutes.

6. Tots els Estats hauran d'observar fidel i estrictament les disposicions de la Carta de les Nacions Unides, de la Declaració Universal de Drets Humans i de la present Declaració sobre la base de la igualtat, de la no intervenció en els assumptes interns dels altres Estats i del respecte dels drets sobirans de tots els pobles.