Concepte de democràcia

      El nom democràcia procedeix del terme grec demokratia , que significa "govern del poble" ( de donem , "poble" o conjunt de tots els ciutadans , i kratos , poder o govern) .

      
Primer de tot , cal destacar que es tracta d'una forma de govern i , per tant , de submissió de tots els ciutadans a una autoritat política ia un poder coercitiu . En això , la democràcia és com tota altra forma de govern . El que distingeix a la democràcia de la resta de les formes de govern és que , en la democràcia , l'autoritat i el poder els posseeix i els exerceix el poble ( el demos ) . I , per tant, en una democràcia , el poble es governa a si mateix , se sotmet al seu propi dictat , es dóna a si mateix la llei a la qual vol que se subjecti l'actuació de tots els ciutadans .

      
Al contrari del que passava a les antigues tiranies , en les monarquies absolutes o en altres formes autoritàries de govern , en la democràcia , el poble és el sobirà . Només a ell correspon per dret el poder .

      
Ara bé , per exercir el poder amb eficàcia , operativitat i diligència , el poble se serveix regularment de representants . Als Estats democràtics , els ciutadans trien -mitjançant un sistema de votació que garanteix la llibertat i la privacitat del vot -als seus governants . Aquests tenen el deure d'executar el mandat del poble . D'acord amb aquest mandat , han d'elaborar les lleis , discutir públicament en els fòrums establerts a l'efecte , rebutjar-les, esmenar o aprovar-les i , un cop aprovades , aplicar-les i posar a disposició dels jutges a tot el que no les compleixi .

      
Resumint: la democràcia és la forma de govern que caracteritza un Estat en què els ciutadans , a través de sistemes de representació política més o menys directa , elaboren i estableixen les lleis a què ha de subjectar la seva pròpia actuació . En les societats democràtiques , la sobirania correspon al conjunt dels ciutadans , que l'exerceixen , d'acord amb la llei i per mitjà dels seus representants , des de les diferents institucions polítiques ( ciutadanes ) de l'Estat .


Per arribar a la independència cal saltar-se la legalitat; i si un ciutadà se la salta és un delicte; si ho fan 150 persones, és un problema d'ordre públic; però si ho fan un milió, no es pot aturar!

 

#DUIAP Sinó ens deixen votar, sinó es posen d'acord els partits, etc... no patiu... sempre hi ha l'opció que milions de persones es concentrin al voltant del Parlament de Catalunya indefinidament en el temps i fins que proclamin la Independència... se'n diu per la via de l’ ACLAMACIÓ POPULAR!!!